Σχετικά

Η ψηφιοποίηση -που επιδεινώθηκε από την πανδημία COVID-19- έχει διαταράξει σοβαρά την παροχή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ο τομέας χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο ψηφιακές μεθόδους και εργαλεία, κινούμενος προς υβριδικές προσεγγίσεις που ενσωματώνουν διαδικτυακά μαθήματα. Αυτό αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για τα μικρότερα ιδρύματα ΕΕΚ και εκείνα που έχουν ιδιαίτερα περιορισμένους πόρους. Το VETCAMP έχει ως στόχο να βοηθήσει αυτά τα ιδρύματα ΕΕΚ να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της διαδικτυακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως σημαντικό μέρος του σχεδιασμού συνέχειας για αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

ντί να προσπαθεί να αντιγράψει τις προσπάθειες άλλων ιδρυμάτων ΕΕΚ, το Green VET Online Campus θα προσφέρει στα μικρότερα ιδρύματα ΕΕΚ την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τους υπάρχοντες πόρους. Η πανεπιστημιούπολη θα προσφέρει λύσεις για τα ιδρύματα ΕΕΚ που χρειάζονται συμπληρωματικό ψηφιακό περιεχόμενο για να παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες ασύγχρονης μάθησης σε υφιστάμενα μαθήματα σχετικά με τις πράσινες δεξιότητες και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αξιοποιώντας έτοιμους διαδικτυακούς πόρους, τα ιδρύματα ΕΕΚ μπορούν να επικεντρωθούν στον πολύτιμο χρόνο διδασκαλίας (όποια μορφή κι αν έχει αυτός) υποστηρίζοντας την επιτυχία των μαθητών, επιτρέποντας στους μαθητές να μαθαίνουν με τον δικό τους ρυθμό και να λαμβάνουν βοήθεια όταν τη χρειάζονται, και ανοίγοντας την ευκαιρία να κλιμακώσουν τα μεγέθη των τάξεων.

Το VETCAMP περιλαμβάνει όχι μόνο τεχνολογία αλλά και παιδαγωγικές και διδακτικές στρατηγικές για τη διαμόρφωση ενός πλήρους διαδικτυακού περιβάλλοντος μάθησης για την ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων. Με βάση την ανάλογη εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σχεδιάζει και χρησιμοποιεί Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (ΑΕΠ) για να βελτιώσει την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας που έχει κυκλοφορήσει με ανοικτές άδειες από εξέχοντα εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως. Οι OER σε συνδυασμό με τη διαδικτυακή μάθηση μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών σε μικρότερα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ εξισώνουν τα μαθησιακά αποτελέσματα των διεθνών προγραμμάτων και μειώνουν το κόστος που συνδέεται με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Σημαντικό στοιχείο του Green VET Online Campus είναι η έμφαση στην ανάπτυξη -για πρώτη φορά- ενός κοινού ρυθμιστικού πλαισίου για την ηλεκτρονική ανάπτυξη και ανταλλαγή μαθημάτων ΕΕΚ υψηλής ποιότητας. Οι εταίροι του VETCAMP έχουν επίγνωση των πιθανών περιορισμών πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων περιορισμών αδειών χρήσης ή κανονιστικών φραγμών που περιορίζουν την κοινή χρήση, την επαναχρησιμοποίηση και την πιθανή προσαρμογή των πόρων. Το κανονιστικό πλαίσιο που προτείνει το VETCAMP στοχεύει να βασιστεί στις ΟΕΑ και τις Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές για την άρση αυτών των εμποδίων και τη δημιουργία του εδάφους για αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων ΕΕΚ, προσφέροντας ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις σχετικά με την εμπορική χρήση των διαδικτυακών μαθησιακών πόρων μετά το τέλος του έργου.

Το VETCAMP συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάρκεια τριών ετών (11/2021 - 11/2024).